Jako profesionálové v oboru jsme otevřeni novému/neotřelému pohledu na to, jak by naše kampaně měly vypadat.

Jsme přesvědčeni, že studenti, díky tomu, že nejsou limitováni zkušenostmi z praxe, mohou přijít se zajímavými a neotřelými nápady jak prezentovat a oživit značku v povědomí zákazníků, čímž ji mohou pomoci naplnit její cíle.

Proto jsme se rozhodli vytvořit soutěž pro studenty, kteří pokud se tohoto projektu zúčastní, získají možnost pracovat na reálném problému vybraného klienta a vyzkoušet si tak přípravu mediální strategie v praxi.

Do soutěže se mohou hlásit týmy tvořené jedním až třemi lidmi. Zadání/brief ke stažení naleznou na úvodní stránce a pak už se mohou pustit do plnění úkolu.

Tvůrci nejlepších nápadů a prezentací budou následně osobně prezentovat své práce před odbornou porotou.

Přijmi výzvu a zúčastni se OMD Creative Challenge!

Pravidla soutěže

1 Účel soutěže:

Soutěž je určena jednak pro studenty oboru marketingu a mediálních studií na středních, vyšších odborných nebo vysokých školách a dále pro osoby se zájmem o marketing a mediální studia, a to s cílem poskytnout studentům možnost zpracovat řešení reálných problémů v rámci marketingových kampaní klientů pořadatele a získat tak praktické zkušenosti v oboru.

2 Pořadatel soutěže:

OMD, se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 64948439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 65928.

3 Místo konání soutěže:

Území České republiky nebo Online.

4 Doba konání soutěže:

1. kolo soutěže: Dne 25.10.2022 bude pořadatelem vyhlášeno zadání soutěže. Nejpozději do 27.11.2022 23:59 mohou soutěžící odevzdat pořadateli svůj soutěžní návrh. Nejpozději 1.12.2022 provede pořadatel výběr účastníků, kteří se se svým soutěžním návrhem mohou účastnit 2. kola soutěže.

2. kolo soutěže: Dne 7.12.2022 provedou vybraní účastníci osobní prezentaci svého soutěžního návrhu pořadateli. Dne 7.12.2022 pořadatel vyhlásí výsledky soutěže.

5 Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18-ti let, které se řádně registrovaly k účasti v soutěži na microsite soutěže: www.creativechallenge.cz (dále jen „účastník“). V rámci registrace k účasti do soutěže účastník poskytne pořadateli tyto svoje osobní údaje pro účely registrace v soutěži: své jméno a příjmení, telefonní číslo, email, a v případě, že se jedná o studenta oboru marketingu a mediálních studií taky název školy, kde studuje, a dále ročník, který studuje na výše uvedené škole, včetně specializace studijního oboru. V případě, že účastník uvede neúplné, nepravdivé nebo smyšlené osobní údaje pro účely registrace v soutěži, ztrácí bez dalšího nárok na účast v soutěži a na jakoukoliv výhru v této soutěži a ze soutěže bude vyřazen. Každý účastník se může této soutěže zúčastnit jen jednou a to pouze s jedním soutěžním návrhem. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele a ani jejich rodinní příslušníci. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu s  těmito Pravidly soutěže uvedenými na www.creativechallenge.cz.

Soutěže se může rovněž zúčastnit tým účastníků s maximálně 3 členy, přičemž všichni členové týmu musí splňovat veškeré podmínky stanovené těmito pravidly soutěže (dále jen „soutěžní tým“) včetně uvedení osobních údajů každého člena soutěžního týmu za účelem registrace v soutěži a to v rozsahu uvedeném výše pro jednotlivého účastníka soutěže.

6 Kritéria hodnocení soutěžních návrhů a hodnoticí komise pořadatele:

Pořadatel bude hodnotit soutěžní návrhy účastníků:

a) z hlediska kreativity a efektivity propagace produktu,

b) z hlediska kvality zpracování soutěžního návrhu a inovace řešení,

c) z hlediska možnosti realizace soutěžního návrhu v praxi a přínosu realizace soutěžního návrhu pro oblast marketingových komunikací v České republice a

d) z hlediska splnění dalších podmínek stanovených pořadatelem v zadání soutěže.

Pořadatel bude soutěžní návrhy účastníků soutěže hodnotit prostřednictvím své tříčlenné hodnotící komise. Hodnotící komise pořadatele bude složena z  odborníků v oblasti medií a marketingových komunikací, jež jsou současně pracovníky pořadatele nebo odborníky pověřenými pořadatelem nebo klientem pořadatele nebo jsou vysokoškolskými učiteli.

7 Průběh soutěže:

Soutěž proběhne ve dvou kolech.

1. kolo soutěže: Pořadatel na microsite soutěže www.creativechallenge.cz oznámí zadání soutěže, kterým bude příprava návrhu marketingové a mediální kampaně k propagaci konkrétního produktu klienta pořadatele. Účastníci soutěže mohou nejpozději do 27.12.2022 23:59 předložit pořadateli svůj soutěžní návrh obsahující návrh mediální kampaně k propagaci konkrétního produktu klienta pořadatele a to tak, že svůj soutěžní návrh nahrají na microsite soutěže: www.creativechallenge.cz. Každý účastník se může soutěže účastnit pouze s jedním soutěžním návrhem. V případě, že účastník předloží pořadateli více soutěžních návrhů, vyhrazuje si pořadatel soutěže právo určit soutěžní návrh, se kterým se bude takový účastník účastnit soutěže a ostatní soutěžní návrhy tohoto účastníka odmítnout.

2. kolo soutěže: Pořadatel nejpozději dne 1.12.2022 provede dle kritérií hodnocení dle článku 6 těchto pravidel hodnocení soutěžních návrhů předložených účastníky v 1. kole soutěže a vybere v závislosti na jejich kvalitě určité množství nejlepších soutěžních návrhů. Účastníci, jejichž soutěžní návrhy byly takto vybrány pořadatelem se účastní s vybranými soutěžními návrhy 2. kola soutěže. Účastníci, kteří byli dle výše uvedených kritérií vybráni pořadatelem k účasti ve druhém kole, provedou dne 7.12.2022 v sídle pořadatele osobní prezentaci svého soutěžního návrhu, který byl vybrán pořadatelem pro 2. kolo soutěže. Do dne 7.12.2022 pořadatel provede hodnocení soutěžních návrhů účastníků 2. kola soutěže dle kritérií hodnocení dle článku 6 těchto pravidel a vybere nejlépe hodnocený soutěžní návrh (dále jen „vítězný soutěžní návrh). 

8 Vyhlášení výsledků soutěže a určení výher:

Pořadatel dne 7.12.2022 vyhlásí v sídle pořadatele výsledky soutěže. Účastník soutěže, jehož soutěžní návrh byl pořadatelem hodnocen jako vítězný, obdrží od pořadatele jako výhru dárky od společnosti Pepsi. V případě, že jako vítězný soutěžní návrh bude hodnocen návrh, se kterým se účastní soutěže soutěžní tým, obdrží od pořadatele výhru všichni členové tohoto soutěžního týmu.

9 Předání výher:

Výhry budou účastníkům předány v průběhu dvou týdnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže. Účastníci s nárokem na výhru budou pořadatelem včas kontaktováni za účelem předání výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost kontaktování účastníka v případě, že účastník poskytl pořadateli chybné osobní údaje pro účely registrace v soutěži.

10 Autorská práva účastníků:

V případě, že soutěžní návrhy předložené účastníky do soutěže splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „zákon“), poskytují účastníci této soutěže pořadateli soutěže oprávnění bezplatně užít jejich díla (dále jen „bezplatná licence“) v rozsahu stanoveném v ust. § 12 zákona, a to pro účely propagace činnosti pořadatele a propagace jiných pořadatelem pořádaných soutěží a to vše na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, v rozsahu neomezeném co do území, množství a způsobu užití. Současně se účastníci, jakožto autoři soutěžních děl zavazují, že užít tato soutěžní díla nebo poskytnout licenci k jejich užití někomu jinému mohou jen s předchozím písemným souhlasem pořadatele této soutěže. Účastníci soutěže poskytují bezplatnou licenci k užití díla ve výše uvedeném rozsahu i klientovi pořadatele, jehož produktu, služby či značky se týkalo zadání této soutěže a tedy i soutěžní návrh účastníka.

11 Zpracování osobních údajů:

Osobní údaje každého účastníka soutěže v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, email, telefonní číslo a v případě, že se jedná o studenta oboru marketingu a mediálních studií taky název školy, kde studuje a dále ročník, který studuje na výše uvedené škole, včetně specializace studijního oboru, které poskytl účastník soutěže v rámci své účasti v soutěži  budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání výher. Pořadatel je tak správcem těchto osobních údajů.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou účasti v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a předání výhry, nejpozději do 7.12.2022. Po zániku oprávněného zájmu Pořadatele budou osobní údaje účastníka soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod.

Účastník soutěže má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud účastník soutěže nabude dojmu, že jakékoliv zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Účastník soutěže může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na emailové adrese: gdpr.cz@omnicommediagroup.com.

12 Další práva a povinnosti:

Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Účastník se může účastnit soutěže pouze se soutěžním návrhem, který sám vytvořil. Účastník nese plnou odpovědnost za to, že jím do soutěže předložený soutěžní návrh je v plném souladu s právními předpisy České republiky, že neporušuje jakákoliv práva třetích stran, včetně práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu duševního vlastnictví, včetně autorských práv.

Účastník soutěže může být vyloučen ze soutěže v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího podle pravidel soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen ze soutěže rovněž v případě, že dle názoru pořadatele soutěžní návrh účastníka porušuje právní předpisy České republiky, nebo porušuje jakákoliv práva třetích stran, nebo pokud je jeho obsah v rozporu s etickými pravidly dodržovanými v oboru marketingových komunikací (zejména je v rozporu s ustanoveními Kodexu reklamy Rady pro reklamu).

Výhry přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude klientem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, odvedena správci daně.

Provedením registrace k účasti v soutěži na microsite soutěže: www.creativechallenge.cz vyslovuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je respektovat.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení jakékoliv náhrady.

Tato pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na internetových stránkách  www.creativechallenge.cz

12 Kontakty na pořadatele:

OMD, Lomnického 1705/5, Praha 4 – Nusle, tel. 778 786 684, lenka.suhajkova@omd.com, kristian.surhanak@omd.com